top of page

Rejsebetingelser

Gældende fra 01.09.2022

 

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Happy Hiking Tours (i det følgende “rejsearrangøren”) og rejsende (i det følgende den “rejsende”), som køber en enkelt rejseydelse.

 

1. Aftaleindgåelse

 1.1.    Indgåelsen

En aftale om køb af en rejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling depositum til rejsearrangørens. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelsemodtaget og accepteret disse almindelige betingelser på email. 

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk. Den rejsende indbetaler depositum eller rejsens fulde pris.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Den person som bestiller rejsen, og derved indgår aftalen med rejsearrangøren, anses for at være hovedbestilleren. Alle ændringer samt evt. afbestilling skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal derfor gøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige informationer via de kontaktoplysninger, som er oplyst til rejsearrangøren ved bestilling af rejsen.

 1.2.    Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i rejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 72 timer, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Herunder hører eventuelle særaftaler, baseret på den rejsendes særlige ønsker, som skal fremgå af rejsedokumenterne for at have gyldighed.

 

2. Pris og betaling

 2.1.    Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes ordrebekræftelse/faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Det vil fremgå på ordrebekræftelsen/fakturaen, hvor mange personer rejsen gælder for. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

Vi tager forbehold for ændringer, som ligger udenfor vores indflydelse, samt for eventuelle trykfejl.

 2.2.    Betaling

Ved køb af rejser er depositum 1.000,-  som standard pr. betalende person. 

Depositummet er dog straks. Depositumsindbetalingen betragtes som bindende tilmelding. Restbeløb forfalder som standard uopfordret til betaling 65 dage før afrejse. Er der mindre end 65 dage mellem bestillingsdatoen og afrejsedatoen forfalder hele beløbet til betaling straks, og den rejsendes mundtlige reservation betragtes som bindende tilmelding til rejsen, medmindre andet udtrykkeligt aftales. 

Enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår med depositumsatser og restbetalingsdatoer, der afviger fra disse nævnte standarder. Hvis særlige betalingsvilkår gælder, vil det fremgå på den enkelte rejse og/eller ordrebekræftelse.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, betragtes det som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og rejsearrangøren har ret til at hæve aftalen. I tilfælde af aftalens ophævelse skal rejsearrangøren meddele den rejsende dette uden unødig forsinkelse. Den rejsende er i så fald forpligtet til at erstatte rejsearrangørens tab som følge af dennes foretagne indbetalinger i forbindelse med rejsen i de tilfælde, hvor rejsearrangøren ikke kan få refunderet disse beløb.

 

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Rejsearrangøren modtager provision for salg af forsikringer. Den rejsende kan ved henvendelse til rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået.

Afbestilling fra din side

Afbestillinger af FLERDAGS-VANDRING og VANDREFERIE:

Hvis du ønsker at annullere din booking 10 uger eller mere før startdatoen for din booking - vil du modtage en Værdikupon* for det beløb**, du har betalt til Happy Hiking Tours, minus et afbestillingsgebyr (svarende til 10% af den samlede bookingpris).

Hvis du ønsker at annullere din booking mindre end 10 uger før startdatoen for din booking - mister du det beløb**, som du har betalt til Happy Hiking Tours.

Afbestillinger vil kun blive accepteret via e-mail til jerry@happyhiking.dk inden for de ovennævnte tidsrammer
*Værdikupon er gyldige i seks måneder og skal indløses senest kl. 23:59 på deres gyldighedsdato.
**Inklusive det samlede beløb og/eller værdien af de kuponer, som Happy Hiking Tours har modtaget, men eksklusive værdien af eventuelle ekstraudstyr, varer eller tjenester, der allerede er blevet leveret, og/eller eksklusive værdien af eventuelle kampagnekoder eller rabatter, der er anvendt.


Afbestillinger af DAGSVANDRING:

Hvis du ønsker at annullere din booking 24 timer eller mere før din booking startdato - vil du modtage en Værdikupon* svarende til det beløb**, som du har betalt til Happy Hiking Tours, minus et afbestillingsgebyr (svarende til 10% af den samlede bookingpris).

Hvis du ønsker at annullere din reservation mindre end 24 timer før din reservations startdato - mister du det beløb**, som du har betalt til Happy Hiking Tours.

Afbestillinger vil kun blive accepteret via e-mail til jerry@happyhiking.dk inden for de ovennævnte tidsrammer
*Værdikupon er gyldige i seks måneder og skal indløses senest kl. 23:59 på deres gyldighedsdato.
**Inklusive det samlede beløb og/eller værdien af de kuponer, som Happy Hiking Tours har modtaget, men eksklusive værdien af eventuelle ekstraudstyr, varer eller tjenester, der allerede er blevet leveret, og/eller eksklusive værdien af eventuelle kampagnekoder eller rabatter, der er anvendt.

 3.1.    Lejet udstyr

Den rejsende er selv ansvarlig for skader og tyveri/bortkomst af lejet/lånt udstyr bl.a. cykler, udstyr mv. Der kan ikke tegnes forsikring for dette.

 3.2.    Bagage

Al bagage bedes pakket forsvarligt i kufferter, tasker eller rygsække (bæreposer og lign. afvises).

Ved afrejse og evt. busskifte er den rejsende selv ansvarlig for at al bagagen kommer med eller bliver indskrevet, ligesom den rejsende selv skal tilse, at bagagen kommer af bussen på bestemmelsesstedet.

Rejsearrangøren har ikke ansvaret for tyveri o.l. af bagagen. Elektronik som kameraer, samt andre kostbare genstande som smykker, instrumenter, værdipapirer o.l. må ikke lægges i bagagen, der er opbevaret under bussen, men skal medbringes som håndbagage. Rejsearrangøren anbefaler at den rejsende sikrer, at denne har forsikring med tilstrækkelig bagagedækning, da refusionerne ved f.eks. forsinket, bortkommet eller skadet bagage ofte er begrænset til relativt lave beløb. Den rejsende bør selv undersøge sine forsikringsforhold. Den rejsende kan evt. gennem rejsearrangøren tegne forsikring.

 3.3.    Glemt sager

Eftersøgning af bortkommen bagage sker mod et gebyr på DKK 100. Til forsendelse af glemte sager opkræves et gebyr til dækning af disse udgifter på DKK 100 + porto.

 

4. Den rejsendes generelle pligter

 4.1.    Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

 4.2.    Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

 4.3.    Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

 4.4.    Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

 4.5.    Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens underleverandører som f.eks. hoteller, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris.

 4.6.    Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til rejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

 

5. Ændringer af den indgåede aftale

 5.1.    Prisændringer

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for rejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

 • skatter, afgifter eller gebyrer for rejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af rejsen,

 • valutakurser, som er af betydning for rejsen.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af rejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af rejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen. 

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

 5.3.    Den rejsendes ændringer af rejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i rejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre rejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i rejsen. 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret rejsen, anses som en afbestilling af rejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

 5.4.    Rejsearrangørens ændringer af rejsen inden rejsens påbegyndelse.

  5.4.1.    Uvæsentlige ændringer.

Rejsearrangøren er inden rejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i rejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden rejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

  5.4.2.    Andre ændringer.

Hvis rejsearrangøren inden rejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i rejsen,

 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,

 • eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,

 • eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for rejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

  5.4.3.    Den rejsendes deltagelse i vandre- og lign. arrangementer

Den rejsendes deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt vejrligets omskiftelighed, sker under eget ansvar.

Rejsearrangørens repræsentant kan og har alene ret til at beslutte ændringer i programmet. Ændringer kan besluttes med begrundelse i vejrlig eller andre ydre omstændigheder, forhold hos en deltager, eller lignende forhold. Sådanne ændringer kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Såfremt det planlagte program på et gruppearrangement ikke kan gennemføres som beskrevet på grund af forhold hos en deltager, kan rejsearrangøren bede deltageren om at afstå fra deltagelse i arrangementet, eller deltagelse i de dele af arrangementet som forholdet hos deltageren er en forhindring for at gennemføre som planlagt.

Vejrligs- og andre uforudsete hændelser, der medfører nødvendige ændringer i den tilbudte ydelse på grund af, at de tilbuddet ydelser ikke kan benyttes efter sin hensigt, kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

 

6. Aftalens ophør

  6.1.    Fortrydelsesret

For køb af rejsen gælder der ingen fortrydelsesret.

 6.2.    Afbestilling af rejsen

  6.2.1.    Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille rejsen inden rejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår:

 • Ved afbestilling efter depositum er betalt, men inden forfaldsdatoen for restbetaling, tilbageholdes et afbestillingsgebyr svarende til depositumsbeløbet

 • Ved afbestilling efter forfaldsdatoen for restbetaling refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette gør sig ligeledes gældende ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet.

Forfaldsdato for restbetaling vil fremgå af ordrebekræftelsen tilsendt per e-mail.

  6.2.2.    Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

 6.3.    Rejsearrangørens opsigelse

  6.3.1.    Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om rejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 20 dage inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,

 • 7 dage inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller

 • 48 timer inden rejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

  6.3.2.    Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en rejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden rejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Tilbyder rejsearrangøren at afhjælpe manglen, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Sker afhjælpning ikke i overensstemmelse med dette, eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan den rejsende kræve forholdsmæssigt afslag i rejseprisen eller hæve aftalen. Har manglen medført væsentlig ulempe for den rejsende, kan der desuden tilkomme den rejsende en godtgørelse herfor, medmindre manglen skyldes forhold, der gør rejsearrangøren ansvarsfri.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

 

8. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til rejsearrangøren på mail: info@happyhikingtours.dk (husk at angive ordrenummer).

 

9. Agentforbehold

Rejsearrangøren optræder udelukkende som agent ved enkelte rejser og produkter. Det vil fremgå tydeligt i aftalegrundlaget fra rejsearrangøren om der er tale om et agentforbehold. Ved produkter hvor rejsearrangøren optræder som agent, vil den pågældende leverandørs rejsebetingelser og handelsbetingelser være gældende sideløbende med rejsearrangørens betingelser. Der vil altid være henført til leverandørens betingelser i aftalegrundlaget.

10. Handicapfaciliteter
De fleste af vores vandreture i Danmark kan være inklusive. Hvis vi ved det på forhånd, kan vi også planlægge vores rute i overensstemmelse hermed og lejlighedsvis afvige fra en mindre egnet sti til en mere tilgængelig. Det kræver dog et niveau af aktiv deltagelse eller måske en hjælper. Vores guider vil ikke være til rådighed for fuldtidsassistance, så giv os venligst besked på forhånd om, så hvordan vi kan hjælpe.

 

Indkvarteringen på f.eks. Nordic Park (på vores vandreture i Nordsjælland) er helt handicapvenlige med skydedøre til badeværelset, lave køkkenelementer og alle faciliteter i stueplan.

 

Vores rejser i Europa er ofte sammensat så det ikke altid muligt at imødekomme visse forhold, men vi vil altid gøre vores bedste for at være fuldt ud inkluderende, så kontakt Jerry direkte på telefon eller e-mail, så vi kan drøfte mulighederne.

bottom of page